Skip to main content

Ogólne warunki (OW)

DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PROGRAMU ABONA ERP I IT-USŁUG

§ 1 Definicje

 • 1.1 Osoba kontaktowa
  określone grupy osób upoważnionych przez Klienta w zakresie dostępu i uprawnień do poszczególnych obszarów oprogramowania.

 • 1.2 Dane klienta
  wszelkie informacje, materiały do pracy lub dane, które klient udostępnia firmie Abona Deutschland GmbH w okresie realizacji umowy w ramach korzystania z oprogramowania ABONA ERP.

 • 1.3 Umowa indywidualna
  Umowy indywidualne i dokumentacja zamówienia, które odnoszą się do warunków ogólnych firmy Abona Deutschland GmbH.

 • 1.4 Świadczenia Usługi
  wszelkie produkty pracy, które wytwarza Abona Deutschland GmbH w współpracę z klientem lub na rzecz klienta zgodnie z umową.

 • 1.5 ERP
  Enterprise Resource Planning odnosi się do kontroli, zarządzania i planowania całością zasobów przedsiębiorstwa (finanse, zespół pracowników, zasoby materiałowe, technologia informacyjna, komunikacja i aktywa)..

 • 1.6 Klient
  podmiot, z którym zawarto Indywidualną Umowę czy podpisano dokument zamówienia, który odnosi się do niniejszej umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy ten związek prawny z Abona Deutschland GmbH powstał w inny sposób, na przykład poprzez zaznaczenie pola wyboru, które odnosi się do ogólnych warunków AbonaDeutschland GmbH.

 • 1.7 Licencja
  Klient może zarezerwować licencje dla siebie i swoich pracowników w okresie obowiązywania umowy. Licencja użytkowania w postaci konta użytkownika jest aktywowana dla każdego użytkownika oprogramowania.

 • 1.8 Pakiet modułów
  Moduły " / Oprogramowanie składające się z kilku części, które kompleksowo obejmują planowanie zasobów określonych obszarów i branż. W zależności od wymagań, te moduły są umieszczane razem indywidualnie dla klienta w pakiecie modułowym.

 • 1.9 Oprogramowanie
  Program ABONA ERP jest w niniejszej umowie określany jako „oprogramowanie”.

 • 1.10 Umowa
  Oprócz niniejszych ogólnych warunków, termin „umowa” obejmuje również wszystkie indywidualne umowy oraz wszystkie dokumenty zamówień, które odnoszą się do ogólnych warunków Abona Deutschland GmbH. Dotyczy to również wszystkich załączników, aneksów i uzupełnień, które są dołączone do umów lub z nimi powiązane.

§ 2 Postanowienia ogólne
 • 2.1
  Wymienione poniżej usługi i warunki korzystania dotyczą osób prawnych podlegających prawu publicznemu, przedsiębiorstw lub specjalnych fundusze publicznych w rozumieniu § 310 ust. 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB).

 • 2.2
  Ich ważność obejmuje wszelkie przyszłe transakcji z klientem, o ile te prawne tranzakcji są podobnego rodzaju.

 • 2.3
  Indywidualne umowy mają zawsze pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami według § 305 b Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). Są one uzgadniane w kontekście dodatkowych indywidualnych umów.

 • 2.4
  Obowiązują wyłącznie niniejsze warunki. Warunki klienta mogą być zastosowane tylko wtedy, gdy AbonaDeutschland GmbH wyraziła na to pisemną zgodę.

§ 3 Przedmiot Umowy

 • 3.1
  Abona Deutschland GmbH zobowiązuje się do świadczenia usług, doradztwa oraz usług projektowych dla klienta.

  Klient nabywa jedynie prawo do korzystania z aktualnej wersji oprogramowania Abona ERP wraz ze wszystkimi aktualizacjami i zmianami w okresie obowiązywania umowy (dalszy rozwój oprogramowania).

 • 3.2
  Abona Deutschland GmbH świadczy następujące usługi, za które pobierana jest osobna opłata:

  Wsparcie użytkowników, utrzymanie infrastruktury sieciowej, zakup i instalacja komponentów sprzętowych, utrzymanie i optymalizacja infrastruktury IT, utrzymanie i dokumentacja,konsulting IT, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT, zarządzanie kopiami zapasowymi.

 • 3.3
  Abona Deutschland GmbH świadczy usługi zgodnie z aktualnym stanem sprzętu i w sposób, w jaki są one oparte na zainteresowania wszystkich użytkowników oprogramowania. Usługi świadczone zgonie z ostatnią wersją oprogramowania oraz wersji oprogramowania dostarczonego wcześniej bezpośrednio przez Abona Deutschland GmbH.

 • 3.4
  Oprogramowanie Abona ERP oraz jego raporty i dokumentacja podlegają ochronie prawnej na podstawie prawa autorskiego.

§ 4 Zawarcie umowy

 • 4.1
  Zawarcie umowy obowiązuje z dnia pierwszej opłaty za korzystanie (punkt 10.1).

 • 4.2
  Szczegółowe opisy zarezerwowanego pakietu modułów oraz usług IT podane w osobnych indywidualnych umowach.

§ 5 Czas Trwania, Rozwiązanie Umowy

 • 5.1
  Okres obowiązywania umowy rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy (§ 4) i kończy się wraz z jej rozwiązaniem po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Każdą ze stron może w dowolnym momencie rozwiązać umowę za pisemnym powiadomieniem bez podania przyczyny.

 • 5.2
  Okres wypowiedzenia dla klienta wynika z zawartej indywidualnej umowy.

  Abona Deutschland GmbH może rozwiązać umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału.

 • 5.3
  Rozwiązanie umowy z ważnej przyczyny wymaga pisemnego powiadomienia przyczyny rozwiązania oraz powinno zachować co najmniej 14-dniowy okres wypowiedzenia.

 • 5.4
  Jeśli Abona Deutschland GmbH rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia z powodu naruszenia warunków umowy przez klienta, to szkoda minimalna wynosi wysokość wynagrodzenia umownego, które przysługuje Abona Deutschland GmbH w razie przedłużenia umowy. Jeśli klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków, to roszczenie o odszkodowanie nie istnieje.

 • 5.5
  Wszelkie elementy, programy oraz kopie programu, które zostały udostępnione klientowi zgodnie z umową i znajdują się na komputerach klienta i innych nośnikach danych muszą być niezwłocznie zwrócone firmie Abona Deutschland GmbH po zakończeniu obowiązywania umowy.

  Same dane są własnością klienta.

  Abona Deutschland GmbH może zażądać pisemnego potwierdzenia, że klient usunął lub zniszczył wszystkie kopie oprogramowania.

 • 5.6
  Kopie zapasowe, które klient musi przechowywać w celach archiwizacyjnych, są wyłączone z obowiązku usunięcia.

 • 5.7
  Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną zgodnie z § 126 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

 • 5.8
  W przypadku nieuprawnionego korzystania z oprogramowania przez klienta lub osobe trzecią po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, Abona Deutschland GmbH przysługuje odszkodowanie w kwocie równej co najmniej jednej rocznej opłacie.Wysokość tej opłaty rocznej składa się ze średnich opłat miesięcznych za korzystanie za poprzednie dwanaście miesięcy (§ 10 - Wynagrodzenie).

  Wszelkie dalsze roszczenia o odszkodowanie pozostają nienaruszone.

 • 5.9
  Abona Deutschland GmbH nakłada na klienta obowiązek do odpowiedzialności za wszelkie szkody naruszające warunki umowy.

§ 6 Udostępnienie i korzystanie z Programu

 • 6.1
  Klient otrzymuje niewyłączne prawo na korzystanie z oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania oznacza, że każda aktywowana licencja jest przypisana do konkretnego użytkownika w postaci konta użytkownika, po czym może on pracować z oprogramowaniem w zakresie zarezerwowanych modułów.

 • 6.2
  W zależności od zakupionego pakietu modułów, klient ma dostęp do określonych modułów, które składają oprogramowanie.

  Klient wybiera pomiędzy następującymi opcjami/pakietami modułów:

  • Starter
   Zarządzanie danymi podstawowymi (klienci/dostawcy/artykuły), zarządzanie zamówieniami, moduł faktur, moduł importu
  • Biznes
   Zarządzanie danymi podstawowymi (klienci/dostawcy/artykuły), zarządzanie zamówieniami, zarządzanie pracownikami (HR), CRM/CRM+, bankowość, moduł kasowy, dane biznesowe (BI), moduł importu
  • Premium
   Zarządzanie danymi podstawowymi (klienci/dostawcy/artykuły), zarządzanie zamówieniami, zarządzanie pracownikami (HR), CRM/CRM+, księgowość finansowa, bankowość, moduł spedycyjny, zarządzanie flotą, gospodarka magazynowa, moduł SCAN (OCR, BarCode), moduł kasowy, dane biznesowe (BI), moduł importu, integracja sklepu internetowego

  Aktualną listę wszystkich dostępnych pakietów modułów i ich funkcji można znaleźć na stronie internetowej Abona Deutschland GmbH:

  https://www.abona-erp.com/pl/abona-erp

 • 6.3
  Klient ma możliwość rezerwowania modułów indywidualnie, odbiegając od standardowych pakietów wymienionych w p. 6.2. Wymaga to zindywidualizowanej listy kosztów i modułów.

 • 6.4
  Klient ma możliwość w każdym momencie dodać licencje, rezygnować z nich lub dowolnie przełączać się między pakietami modułów oferowanymi przez Abona Deutschland GmbH. Wraz z tym klient ma częściowe prawo do rezygnacji z pakietów modułów.

 • 6.5
  W zależności od kosztów Abona Deutschland GmbH może naliczyć jednorazową osobną opłate za zmiane, dodanie lub wyrejestrowanie w ramach oferowanych modułów. Wszelkie zmiany zarezerwowanych pakietów licencji wymagają odpowiedniej zmiany opłat za korzystanie oraz nowego cennika i muszą być zapisane w indywidualnej umowie.

§ 7 Dostawa i instalacja

 • 7.1
  Abona Deutschland GmbH udostępnia klientowi plik instalacyjny (MSI), który umożliwia instalację w ich środowisku serwerowym.

 • 7.2
  W rezultacie klient jest upoważniony do korzystania z oprogramowania w zakresie zarezerwowanych modułów i za osobną opłate może korzystać z usług wsparcia technicznego.

§ 8 Uprawienia i ograniczenia użytkowników

 • 8.1
  Klient ma prawo do korzystania z oprogramowania dla samodzielnego przetwarzania własnych danych do własnych celów we własnej firmie. Daje mu to proste prawo użytkowania zgodnie z umową.

 • 8.2
  Klient powinien przestrzegać następujących ograniczeń użytkowania:

  1. Wszystkie materiały należące do oprogramowania są chronione prawem autorskim. Aniduplikacja, ani dystrybucja nie jest dozwolona.
  2. Klient nie jest uprawniony do przekazania oprogramowania ani powiązanych materiałówpisemnych osobom trzecim ani udostępniać ich w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniejpisemnej zgody Abona Deutschland GmbH.
  3. Publikacja zrzutów ekranu lub innych nagrań wizualnych oprogramowania przez klienta orazjego pracowników lub agentów, niezależnie od celu, są wyraźnie zabronione.
  4. Klient nie jest uprawniony do odtwarzań (reverse engineering) lub deasemblowaniaoprogramowania.
  5. Oprogramowanie jest licencjonowane jako pojedynczy produkt. Klient nie jest uprawnionydo oddzielenia komponentów oprogramowania w celu korzystania z nich na więcej niżjednym komputerze.
  6. Klient nie jest uprawniony do wynajmowania lub leasingu oprogramowania.

§ 9 IT-Usługi

 • 9.1
  Uważa się, że usługi wsparcia i usługi IT (punkt 3.2) są spełnione, jeśli natychmiast nie zostaną zgłoszone obiekcji.

 • 9.2
  W odniesieniu do raportów o problemach i ankiet imigracyjnych, klient musi dostarczyć AbonaDeutschland GmbH dokładny opis czasu, miejsca, rodzaju i zakresu defektu. Dział obsługi klienta Abona Deutschland GmbH jest pierwszym punktem kontaktu klienta w tym zakresie.

  Wsparcie IT (Pomoc techniczna / instalacja sprzętu / sieci):
  Poniedziałek-piątek od 9:00 do 5:00 p.m. Tel: +49 7251/ 9760-500
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wsparcie oprogramowania (dalszy rozwój, specjalne programowanie, wdrożenia itp):
  Poniedziałek-piątek od 9:00 do 5:00Tel: +49 7251 9760-300
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wszelkie informacje dotyczące czasu zawarte w niniejszej umowie odnoszą się do strefy czasowej, w której znajduje się Abona Deutschland GmbH (DE).

 • 9.3
  W ramach indywidualnej umowy klient ma możliwość wskazania osób kontaktowych w zakresie raportów o problemach, co pozwoli zagwarantować szybki kanał komunikacji.

 • 9.4
  W przypadku powtarzających się problemów Abona Deutschland GmbH ma prawo i obowiązek dokonać optymalizacje.

 • 9.5
  Abona Deutschland GmbH jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do aktualizacji oprogramowania i może zażądać opłaty aktualizacyjnej za takie aktualizacje, za które będzie wystawiona odrębna faktura.

 • 9.6
  Abona Deutschland GmbH nie ma obowiązku dostarczania aktualizacji oprogramowania klientom, którzy nie zainstalowały jednej lub więcej poprzednich aktualizacji lub nie dokonały płatniści za aktualizację.

§ 10 Wynagrodzenie za usługi/ Zmiana Wynagrodzenie

 • 10.1
  Miesięczna opłata za użytkowanie zależy od rodzaju i liczby zarezerwowanych licencji oraz ustawionych kont użytkowników. Abona Deutschland GmbH sporządza cennik dla każdego pakietu modułów w celu gwarantowania Klientowi przejrzystego rozumienia kalkulacji kosztów za korzystanie.

 • 10.2
  2 Jeśli jest to wymagane, Abona Deutschland GmbH wystawi klientowi fakture za dodatkowe usługi wsparcia (punkt 8.3) niezależnie od pakietu modułów i zarezerwowanych licencji. Koszty te składają się w następujący sposób:

  WSPARCIE IT
  (Wsparcie techniczne / instalacja sprzętu / sieci)
  Inżynier:: 85 €/godz

  Wsparcie oprogramowania:
  (dalszy rozwój, specjalne programowanie, wdrożenia itp.)
  Wsparcie:: 85,00 €/ godz
  Młodszy programista: 85,00 € / godz
  Starszy programista: 125,00 € / godz

 • 10.3
  Koszty i inne warunki dotyczące miesięcznego rozliczenia za zarezerwowany pakiet modułów oraz usługi IT można znaleźć na stronie internetowej Abona Deutschland GmbH.

 • 10.4
  Kwota miesięcznej faktury składa się z opłat za korzystanie i kosztów wsparcia, pod warunkiem, że zostały wykorzystane dodatkowe usługi IT.

  Ustawowy podatek VAT nie jest uwzględniony w zestawieniu kosztów.

 • 10.5
  Abona Deutschland GmbH może również wymagać od klienta pokrycia wszelkich kosztów podróży, konserwacji , kosztów dojazdu i eksploatacji. Wynagrodzenie takich kosztów jest oparte na obowiązujących stawkach Abona Deutschland GmbH.

 • 10.6
  Abona Deutschland GmbH jest uprawiona do zmiany wysokości wynagrodzenia. Zawierając umowę klient zgadza się, że wysokość całkowitej opłaty miesięcznej zależy od opisanych czynników (liczba zarezerwowanych licencji, korzystanie z usług IT) i może się odpowiednio różnić.

 • 10.7
  W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, która nie dotyczy wymienionych tutaj czynników, Abona Deutschland GmbH musi poinformować klienta w formie pisemnej o dokonaniu korekty, że uzgodnione wynagrodzenie w indywidualnej umowie ulegnie zmianie. Należy podać przyczyne i kwote zmiany wynagrodzenia. Okres uprzedzenia wynosi dwa miesiące. Nowa wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 1.01 roku kalendarzowego.

  (Podstawą do określenia ram dotyczących zmiany są wartości indeksów publikowane przez Federalny Urząd Statystyczny (Statistischen Bundesamt, Fachserie 61, Reihe 2.4, Gruppe J62). Przy obliczaniu procentu ram dotyczących zmiany ulegają zmianie średnie miesięczne zarobki brutto pracowników pełnoetatowych według branży J62 (świadczenie usług przez IT /Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie)

  Arbeitnehmerverdienste - Lange Reihen - Fachserie 16 Reihe 2.4 - 4. Vierteljahr 2020 (destatis.de)

 • 10.8
  Po otrzymaniu zgłoszenia o dokonaniu korekty (punkt 10.7) klientowi przysługuje szczególne prawo do wypowiedzenia w odniesieniu do poszczególnych umów, których dotyczy zmiana. Zmienione wynagrodzenie jest uważane za zaakceptowane przez klienta, jeśli nie on zgłosił zastrzeżeń w terminie 14 dni. Abona Deutschland GmbH musi to zaznaczyć w zgłoszeniu o dokonaniu korekty.

§ 11 Rozliczenia i płatności

 • 11.1
  Abona Deutschland akceptuje następujące metody płatności: faktura, polecenie zapłaty, PayPal, płatność z góry.

  Jeśli jest to pierwsze zamówienie, Abona Deutschland zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie płatności z góry jako metodą płatności dla nowych klientów.

 • 11.2
  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne są wysyłane w formie wiadomości e-mail. Jeśli klient potrzebuje otrzymanie faktur w formie papierowej wysłanych pocztą tradycyjną , może to być określono w odpowiedniej indywidualnej umowie. Klient akceptuje, że może to skutkować dodatkowe koszty (za opakowanie i wysyłkę faktury).

 • 11.3
  Jeśli w fakturze nie zostanie to określone inaczej, płatności są należne natychmiast po otrzymaniu faktury. Termin płatności wynosi osiem dni roboczych.

 • 11.4
  Jeśli klient nie dokona płatności, Abona Deutschland GmbH inicjuje trzy etapowe postępowanie procedury monitu przesądowego.

  Pierwsze wezwanie do zapłaty jest wystawiane natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności. Abona Deutschland GmbH nie pobiera żadnych opłat za tę upomnienie o płatności.

  Jeśli klient nadal nie dokonuje płatności, następuje drugie upomnienie, które wymaga opłaty za upomnienie w wysokości 5,00 €.

  Trzecie upomnienie jest ostatnim upomnieniem, jeśli nadal nie dokonano płatności. W związku z tym Abona Deutschland GmbH pobiera opłatę za upomnienie w wysokości 10,00 € i grozi sądowym postępowaniem.

 • 11.5
  Abona Deutschland zastrzega sobie prawo do korzystania z oprogramowania do czasu dokonania pełnej płatności.

 • 11.6
  Jeżeli prawo klienta do retencji opiera się na inny stosunek umowny z Abona Deutschland GmbH, nie podlega on uznaniu.

 • 11.7
  Kompensacje roszczeń innych niż odszkodowanie za wady oprogramowania jest wykluczone, chyba że roszczenie zostało prawnie ustalone lub jest bezsporne.

§ 12 Błędy / Czas reakcji

 Klas błędu Opis klasy błędu Reakcja AbonaDeutschland GmbH
 FI Biznes operacje klientasą uniemożliwione; brak obejścia problemu. Nie później niż cztery godziny po zgłoszeniu błędu: początek rozwiązywanie problemów o ile to jest rozsądne, a także poza godzinami pracy. W ramach czasu wykonania,Abona Deutschland GmbH jest zobowiązana przedstawić propozycję rozwiązania oraz plan działania lub obejścia.
 FII Biznes operacje klienta są poważnie utrudnione. Jest możliwe rozwiązanie obejściowe (praca tymczasowa z dopuszczalnymi ograniczeniami lub trudnościami).  W przypadku komunikatów o błędach, które wystąpają przed godziną 10:00,rozwiązywanie problemów rozpoczyna się tego samego dnia w celu sugerowanie rozwiązań lub obejścia problemu i stworzenia planu naprawy. Wszystkie zgłoszenia dokonane później zostaną wykonane na początku następnego dnia roboczego.
 FIII  Inne Błędy Rozwiązywanie problemów rozpocznie się w ciągu tygodnia. Błąd zostanie usunięty za pomocą następnej aktualizacji, o ile to jest rozsądne dla klienta.

§ 13 Zobowiązania klienta do współpracy

 • 13.1
  Klient decyduje samodzielnie i na własną odpowiedzialność o zakresie dostępnych modułów. Różne moduły mogą być blokowane lub udostępniane dla każdego konta użytkownika. Abona Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowo udzielonych praw dostępu, ale działa wyłącznie w odniesieniu do odpowiedniej aktywacji jako usługodawca związany instrukcjami klientów.

  Abona Deuschland GmbH działa zgodnie z życzeniami klienta odnośnie aktywacji kont użytkowników.

 • 13.2
  Klient określa prawa dostępu do kont użytkowników w formie pisemnej i zgłasza to Abona Deutschland GmbH.

 • 13.3
  Klient jest uprawniony do niezależnego sporządzania kopii zapasowych jego danych. Zaleca się wykonywanie codziennych kopij zapasowych danych mobilnych, które odpowiadają aktualnemu stanowi techniki.

 • 13.4
  W przypadku wystąpienia błędu w oprogramowaniu klient jest zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej Abona Deutschland GmbH w ciągu czterech tygodni.

  W ramach pisemnego zgłoszenia wad należy podać szczegółowe informacje dotyczące treści i celi w jakim ma działać oprogramowanie zgodnie z umową, jakie i ile kroków roboczych zostało podjętych i, jeśli takowe były podjęte, jakimi komunikatami o błędach odpowiedziało oprogramowanie.

 • 13.5
  Klient zapewnia, że wszyscy jego pracownicy są poinformowani o obowiązku raportowania.

 • 13.6
  Obowiązkiem klienta jest jak najpełniejsza ochrona przed atakami wirusów i cyberatakami (np. programy antywirusowe). W razie potrzeby Abona Deutschland GmbH może zażądać udowodnienia.

 • 13.7
  Należy zwrócić uwagę, że jeśli aktualizacje nie zostały zainstalowane lub jeśli opłaty za aktualizację nie są uiszczane, może to oznaczać, że nie można już poprawić błędów, a klient nie może już pracować z nowymi funkcjami.

 • 13.8
  Abona Deutschland GmbH zaleca klientom wykupienie ubezpieczenia, które odpowiednio obejmuje wszystkie szkody, które mogą wynikać z cyberataków itp.

§ 14 Zobowiązania

 • 14.1
  Abona Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, przerwy lub utraty danych spowodowane brakującym lub nieprawidłowym zapisywaniem danych zgodnie z punktem 12.3.

 • 14.2
  Abona Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedbałym zachowaniem klienta. Niezgłoszenie problemów ze strony klienta uzasadnia wine klienta, a tym samym związane z tym wyłączenie odpowiedzialności dla Abona Deutschland GmbH.

 • 14.3
  Abona Deutschland GmbH wypłaca odszkodowanie lub zwrot poniesionych wydatków w niżej wymienionym zakresie:

  1. Abona Deutschland GmbH odpowiada za zamiar, złośliwość, rażące niedbalstwo i w ramach gwarancji zgodnie z przepisami prawa.
  2. W przypadku drobnego niedbalstwa, wysokość typowej i przewidywalnej szkody w momencie zawarcia umowy decyduje odpowiedzialność Abona Deutschland GmbH, pod warunkiem, że bezwzględny obowiązek został naruszony lub istnieje przypadek opóźnienia lub niemożliwości.
  3. Jeśli Abona Deutschland GmbH narusza bezwzględny obowiązek w sposób zwyczajnie niedbały, to odpowiedzialność jest ograniczona do szkód przewidywalnych i typowych.To ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązanie wynikającą z drobnego zaniedbania ma zastosowanie również w przypadku początkowej niezdolności ze strony Abona Deutschland GmbH.
  4. Przepisy prawne stosują się bez ograniczeń w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, a także w przypadku roszczenia z ustawy o odpowiedzialności za produkty. Dotyczy to również braku właściwości gwarantowanych i wady tytułu.
  5. Zaniedbanie współautorskie ze strony klienta musi być rozsądnie wzięte pod uwagę, szczególnie w przypadku nieodpowiedniego komunikatu o błędzie lub niewystarczającej kopii zapasowej danych.
 • 14.4
  Zasadniczo wymagane jest zachowanie ostrożności, na przykład w celu ochrony przed atakami wirusów itp. Szkody spowodowane przez niedbalstwo klienta lub jego pracowników przez otwarcie nieznanych lub niezrozumiałych plików są wyłączną odpowiedzialnością klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione w ramach usług które muszą być dostarczone w celu przywrócenia stanu sprzed powstania szkody, tak aby jakość świadczenia usług mogła zostać przywrócona do poprzedniego poziomu.

§ 15 Przedawnienia roszczeń

 • 15.1
  W przypadku wad fizycznych, roszczeń o zwrot lub obniżki, termin przedawnienia wynosi jeden rok. Okres ten rozpoczyna się wraz z dostawą oprogramowania (§ 7). W przypadku prawidłowo zgłoszonych wad termin nie może być krótszy niż trzy miesiące po złożeniu skutecznej deklaracji o obniżkach.

 • 15.2
  Termin przedawnienia innych roszczeń z tytułu wad fizycznych wynosi jeden rok.

 • 15.3
  W przypadku roszczeń o odszkodowanie lub zwrotu zmarnowanych wydatków, które nie są oparte na wady fizyczne lub wady prawne, termin przedawnienia wynosi dwa lata. Okres ten rozpoczyna się, gdy klient zapoznania się z okolicznościami uzasadniającymi jego roszczenie. Dotyczy to również sytuacji, gdyby klient musiał uzyskać tą wiedze bez rażącego niedbalstwa.

 • 15.4
  Maksymalny okresy przedawnienia reguluje § 199 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

  15.1, 15.2 i 15.3 nie dotyczą odszkodowań i zwrotu wydatków z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, gwarancji i złośliwości, a także w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkty.

§ 16 Gwarancja

 • 16.1
  Abona Deutschland GmbH może poprawić błędy w rozsądnym terminie w maksymalniej ilości trzech napraw. Jeśli Abona Deutschland GmbH się to nie uda, klient może poprosić o obniżeniu płatności lub rozwiązaniu umowy.

 • 16.2
  Abona Deutschland GmbH zwraca uwagę, że zgodnie z aktualnym stanem technologii, nie jest to możliwe stworzyć oprogramowania komputerowe niezawierające błędów.

 • 16.3
  Zgodnie z umową korzystanie z oprogramowania przez klienta nie narusza praw osób trzecich.

  W przypadku wad prawnych Abona Deutschland GmbH gwarantuje, że zapewni klientowi możliwość prawnego bezbłędnego korzystania z oprogramowania według jego własnego wyboru.

 • 16.4
  Informacje w instrukcji/dokumentacji i/lub w materiałach promocyjnych związane z rozszerzenia opcji produktu lub dostępnych akcesoria nie są wiążące. Produkty podlegają ciągłym modyfikacjom, a informacje mogą odnosić się do przyszłych zmian.

 • 16.5
  Abona Deutschland GmbH nie gwarantuje, że oprogramowanie spełnia potrzeby klienta lub że jest zgodne z jego programami.

§ 17 Poufność/Ochrona Danych

 • 17.1
  Abona Deutschland GmbH może wykorzystywać wyłącznie całą wiedzę o tajemnicach handlowych i informacjach poufnych nabyte w ramach stosunku umownego w celu realizacji danego zamówienia. To ma być traktowane jako informacji poufne przez czas nieokreślony.

  Koncepcje, pomysły, know-how i techniki związane z tworzeniem programów oraz dane znane firmie Abona Deutschland GmbH nie są uwzględnione.

 • 17.2
  Dane osobowe wymienione w umowie podlegają ochronie danych społecznych i nie będą przekazywane osobom trzecim.

 • 17.3
  Abona Deutschland GmbH może przetwarzać dane klienta wyłącznie zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Abona Deutschland GmbH może wskazać klienta jako klienta referencyjnego.

 • 17.4
  Abona Deutschland GmbH odnosi się do umowy o realizację zamówienia, którą zawiera ze swoimi klientami w celu ochrony danych osobowych.Regulamin ochrony danych znajduje się na stronie internetowej.

  https://www.abona-erp.com/pl/polityka-prywatnosci

§ 18 Arbitraż

 • 18.1
  W przypadku sporów wynikających z lub w związku z umową, dotyczących uzupełnień do umowy lub inne spory, których nie można rozwiązać, w odniesieniu do obu stron umowy, prosimy o kontaktu z komisją arbitrażowa Niemieckiego Stowarzyszenia Prawa i Informatyki (DGRI).

  www.dgri.de

  Ma to na celu tymczasowe lub ostateczne rozstrzygnięcie sporu zgodnie z zasadami arbitrażu DGRI ważne w czasie postępowania arbitrażowego.

 • 18.2
  W związku z przedawnieniem istniejących roszczeń z spornej sytuacji rzeczywistej, należy to uznać za zawieszone do czasu arbitrażu zgodnie z § 203 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

§ 19 Postanowienia końcowe

 • 19.1
  Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest, o ile jest to dopuszczalne, Bruchsal.

 • 19.2
  Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.

 • 19.3
  Jeżeli części niniejszej umowy tracą moc w całości lub w części, nie wpływa to na skuteczność pozostałych umów i regulaminów.

  Obie strony zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznych regulaminów tymi, co jest pożądane gospodarczo.

 • 19.4
  Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej. To samo dotyczy anulowania tych pisemnych zmian.

 • 19.5
  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy można przenieść za uprzednią zgodą klienta lub w przypadku jakichkolwiek ogólnych skutków prawnych. Niniejsza umowa jest również wiążąca dla wszelkich następców prawnych Abona Deutschland GmbH.

 • 19.6
  Dodatkowe umowy, zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy są skuteczne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione w formie pisemnej w momencie lub po zawarciu umowy i są wyraźnie oznaczone jako dodatkowe umowy, zmiany lub uzupełnienia.

 • 19.7
  Regulamin bonusów jest uzgadniany odrębnie pomiędzy stronami.

Wersja: Czerwiec 2021